„SOPOCKA ZIMA”

XXXIII EDYCJA BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH PO PLAŻY

23 STYCZNIA 2016

 

REGULAMIN

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem biegu „Sopocka Zima” XXXIII edycji biegów przełajowych po plaży na 4 i 8 km. jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.

2. Współorganizatorem jest The North Event

2. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 r. na plaży w Sopocie

2. Start zawodników nastąpi o godz. 12:00 na plaży w okolicy Klubu „Czarna Perła” wejście nr 19

3. Meta biegu będzie się znajdowała w miejscu startu

4. Długość trasy wynosi 4 i 8 km

5. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.

6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu może wziąć udział osoba urodzona przed 23 stycznia 2000 roku / w dniu biegu ma ukończone 16 lat/

2.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

4.Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Klubie „Czarna Perła” – wejście nr 19 i będzie czynne w godzinach.

9.00 – 11.30

5.Zawodnicy we własnym zakresie muszą posiadać ubezpieczenie NNW.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl -- link: http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/118.html

2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 20.00 dnia 22 stycznia 2016. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 23 stycznia 2016 w godz. 9.00-11.30.

3.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. W biegu obowiązuje limit 500 uczestników.

5.Opłata startowa za udział w biegu „ Sopocka Zima” XXXIII edycja biegów przełajowych po plaży wynosi:

- 15,00

- zgłoszenia i opłaty w dniu 23 stycznia – 30 złotych.

6. Mieszkańców Sopotu, którzy posiadają Kartę Sopocką i dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.mosir.sopot.pl wynosi:

- 10,00 złotych

- w dniu zawodów – 20 złotych

7. Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 23 stycznia 1951 roku / w dniu biegu mają ukończone 65 lat/ pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji.

8.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

9. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- pamiątkowy medal

- numer startowy

- elektroniczny pomiar czasu

- kuchnia polowa na mecie biegu

- inne….

 

VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

1. Za msc. I-III w kat. open kobiet i mężczyzn.

 

2. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn

K 16-19 – 4 km M 16-19 – 4 km rocznik 2000 - 1997

K 20-29 – 4 km M 20-29 – 8 km rocznik 1996 - 1987

K 30-39 – 4 km M 30-39 – 8 km rocznik 1986 - 1977

K 40-49 – 4 km M 40-49 – 8 km rocznik 1976 - 1967

K 50-59 – 4 km M 50-59 – 8 km rocznik 1966 - 1957

K 60-69 – 4 km M 60-69 – 4 km rocznik 1956 - 1947

K 70-79 – 4 km M 70-79 – 4 km rocznik 1946 - 1937

K 80 i starsze – 4 km M 80 i starsi – 4 km rocznik 1936 i starsi

 

VII. NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.Zdobywcy miejsc I-III w kat. open i w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

4.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji

5.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu

6.Organizator zapewnia na parkingu szatnię damską i męską oraz depozyt.

7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.mosir.sopot.pl oraz przekazane do informacji mediów.

9.Oficjalnym czasem biegu będzie czas brutto.

10.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn oraz zmianę miejsca zakończenia biegu /mety/.

11.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.