„SOPOCKA WIOSNA NA 5”

12 MARCA 2016

REGULAMIN

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Sopotu i upamiętnienie II rocznicy organizacji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce

3. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.

 

II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem „Sopockiej Wiosny na 5” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie.

2. Współorganizatorem jest Gmina Sopot i Ergo Arena.

3. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 12 marca 2016 r. po ulicach Sopotu.

2. Start zawodników nastąpi o godz. 12:00 przed tunelem na ul. Grunwaldzkiej.

3. Meta biegu będzie się znajdowała przy Ergo Arenie Plac Dwóch Miast 1.

4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl

5. Długość trasy wynosi około 5km.

6. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.

7. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu może wziąć udział osoba urodzona przed 12 marca 2000 roku / w dniu biegu ma ukończone 16 lat/

2.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.

3.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

4.Biuro zawodów i odbiór pakietów będzie się mieścić na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie ul. Kościuszki 18/20 i będzie czynne w godzinach.

- 11 marca 2016 (piątek) w godzinach 14:00-19:00.

W dniu zawodów 12 marca biuro będzie czynne w godz. 9.00-11.00 na Placu Kuracyjnym przy molo.

5.Zawodnicy we własnym zakresie muszą posiadać ubezpieczenie NNW.

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl

2.Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do godz. 20.00 dnia 9 marca 2016. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 11 marca w godz. 14.00-19.00 i na Placu Kuracyjnym przy molo w dniu 12 marca 2016 w godz. 9.00-11.00.

3.Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej.

4. W biegu obowiązuje limit 1500 uczestników.

5.Opłata startowa za udział w biegu „ Sopocka Wiosna na 5” wynosi:

- pierwsze 500 osób zarejestrowanych i opłaconych - 15 złotych

- kolejne zgłoszenia zarejestrowane i opłacone – 25 złotych

- zgłoszenia i opłaty w dniu 11 i 12 marca – 50 złotych.

6. Mieszkańców Sopotu, którzy posiadają Kartę Sopocką i dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy dostępny na stronie www.mosir.sopot.pl wynosi:

- 15 złotych

- w dniu zawodów i 11 marca – 30 złotych

7. Z opłaty startowej zwolnione są osoby urodzone przed 12 marca 1951 roku / w dniu biegu mają ukończone 65 lat/ pod warunkiem dokonania skutecznej rejestracji./

8.Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane.

9.Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

10. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

11. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- pakiet startowy

- pamiątkowy odlewany medal.

- inne……….

VI. KLASYFIKACJA

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1. W kategorii generalnej Kobiet i Mężczyzn

2. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn:

K 16-19 M 16-19 rocznik 2000 - 1997

K 20-29 M 20-29 rocznik 1996 - 1987

K 30-39 M 30-39 rocznik 1986 – 1977

K 40-49 M 40-49 rocznik 1976 - 1967

K 50-59 M 50-59 rocznik 1966 – 1957

K 60-69 M 60-69 rocznik 1956 - 1947

K 70-79 M 70-79 rocznik 1946 - 1937

K 80 i starsze M 80 i starsi rocznik 1936 i starsi

 

VII. NAGRODY

1.Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2.Zdobywcy miejsc I-III w kategorii open i w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

3.Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

4.Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji

5.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu

6.Organizator zapewnia szatnie na Placu Kuracyjnym przy molo i przy Ergo Arenie Pl. Dwóch Miast 1

7.Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

8.Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.mosir.sopot.pl oraz przekazane do informacji mediów.

9.Oficjalnym czasem biegu będzie czas brutto.

10.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn oraz zmianę miejsca zakończenia biegu /mety/.

11.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.